پرچم نام کشور وضعیت
استرالیا استرالیا ورود
ایالت های فدرال میکرونزیایالت های فدرال میکرونزیبه زودی
پاپوآ گینه نوپاپوآ گینه نوبه زودی
پالائوپالائوبه زودی
تونگاتونگابه زودی
تووالوتووالوبه زودی
تیمور شرقیتیمور شرقیبه زودی
جزایر سلیمانجزایر سلیمانبه زودی
جزایر مارشالجزایر مارشالبه زودی
ساموآساموآبه زودی
فیجیفیجیبه زودی
کالدونیای جدیدکالدونیای جدیدبه زودی
کیریباتیکیریباتیبه زودی
نائورونائوروبه زودی
نیوزیلندنیوزیلندبه زودی
نیووینیوویبه زودی
مشترک اقیانوسیهمشترک اقیانوسیهبه زودی

بازگشت بازگشت